Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Pełnomocnictwo procesowe 

Pełnomocnictwo procesowe jest to upoważnienie dla wskazanej osoby do występowania przed sądem w imieniu mocodawcy. Może być:

 • ogólne – do prowadzenia wszystkich spraw w imieniu danej osoby (podmiotu) 
 • do prowadzenia poszczególnych spraw 

Odrębnym rodzajem pełnomocnictwa jest pełnomocnictwo do przeprowadzenia konkretnej czynności procesowej (np. wniesienia zażalenia, apelacji). 

Kto może być pełnomocnikiem? 

Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnikiem może być: 

 • adwokat lub radca prawny, w sprawach własności intelektualnej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego; 
 • osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia; 
 • współuczestnik sporu; 
 • małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. 

Do czego upoważniony jest pełnomocnik procesowy? 

Pełnomocnik procesowy upoważniony jest do dokonania: 

 • wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy; 
 • wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji; 
 • udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu; 
 • zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie; 
 • odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej. 

Jeśli dana osoba posiada ogólne pełnomocnictwo (np. notarialne) do reprezentowania danej osoby – nie tylko w ramach procesu, nie musi posiadać odrębnego pełnomocnictwa procesowego. 

Wypowiedzenie i wygaśnięcie pełnomocnictwa 

Pełnomocnictwo wygasa: 

 • z chwilą śmierci pełnomocnika; 
 • z chwilą śmierci mocodawcy – osoby udzielającej pełnomocnictwa; 
 • wraz z jego wypowiedzeniem (chociaż profesjonalni pełnomocnicy powinni działać co najmniej przez 2 tygodnie po wypowiedzeniu, aby zabezpieczyć interesy strony). 

Wzór pełnomocnictwa wraz z omówieniem znajdziesz tutaj.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *