Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Limit kwotowy

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, księgi rachunkowe muszą być prowadzone w ciągu roku obrotowego przez różne podmioty, takie jak osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku, pod warunkiem, że ich przychody za poprzedni rok obrotowy osiągną co najmniej równowartość 2.000.000 euro w walucie polskiej. Podobne przepisy znajdują się również w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartość wyrażoną w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym października poprzedzającego rok obrotowy. Z uwagi na to, że 1 października 2023 r. wypadał w niedzielę, do obliczenia limitu przychodów należy użyć średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP z dnia 2 października 2023 r., który wyniósł 4,6091 zł za euro. W rezultacie limitem przychodów za rok 2023, decydującym o obowiązkowym prowadzeniu pełnej księgowości w wymienionych podmiotach w 2024 r., jest kwota 9.218.200 zł.

Pełna księgowość

Kogo obowiązuje pełna księgowość?

Jeśli konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r. wynika dla wspomnianych osób fizycznych i spółek, prowadzących księgi rachunkowe w 2023 roku, powinny one określić swoje przychody zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także według definicji z ustawy o rachunkowości. W sytuacji, gdy ich przychody osiągnęły limit 9.218.200 zł, będą one zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2024 r.

Natomiast, gdy konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r. dotyczy osób fizycznych i spółek, które w 2023 r. prowadziły podatkową księgę przychodów i rozchodów, to powinny one ustalić swoje przychody wyłącznie zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (bez odniesienia do ustawy o rachunkowości). Jeśli osiągną one limit 9.218.200 zł, będą musiały rozpocząć prowadzenie ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2024 r.


Podstawa prawna:


Udostępnij artykuł: