Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Dzięki podpisanej przez prezydenta ustawie wdrażającej szereg zmian w ramach Polskiego Ładu, podatnicy muszą zwrócić szczególną uwagę na nowość, jaką jest obowiązek comiesięcznego składania JPK_PKPIR oraz JPK_EWP do Ministerstwa Finansów. 

JPK_PKPIR, JPK_EWP oraz JPK_KR – wysyłka do MF do końca 2022 roku 

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT, zobligowani są do comiesięcznego składania pliku JPK_V7. Pozostałe struktury tj.: 

 • JPK_FA; 
 • JPK_FA_RR; 
 • JPK_MAG; 
 • JPK_WB; 
 • JPK_KR; 
 • JPK_PKPIR; 
 • JPK_EWP 

podatnicy składają tylko na żądanie organów skarbowych.  

Organy skarbowe mogą żądać przesłania ww. struktur JPK w przypadkach wskazanych poniżej: 

 • kontroli podatkowej 
 • kontroli celno-skarbowej 
 • postępowania podatkowego 
 • czynności sprawdzających 

Obowiązek comiesięcznego składania JPK_PKPIR oraz JPK_KR od 2023 roku 

1e. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 2, prowadzące księgi, księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są obowiązane prowadzić te księgi i ewidencję przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać do urzędu skarbowego te księgi i ewidencję:  
1) według stanu na ostatni dzień:  
a) miesiąca – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek miesięcznych,  
b) kwartału – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek kwartalnych  
– w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału oraz  
2) po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1  
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej.

Art. 24a ust. 1e ustawy o o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis ten zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. 

Obowiązek comiesięcznego składania JPK_EWP od 2023 roku 

Nie tylko podatników rozliczających się podatkową księgą przychodów i rozchodów czekają zmiany. Konieczność składania JPK_EWP dotknie, także podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Mówi o tym art. 15 ust. 12 i 13 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

12. Podmioty, o których mowa w ust. 1, prowadzące ewidencję lub wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są obowiązane prowadzić tę ewidencję i wykaz przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać do urzędu skarbowego tę ewidencję i wykaz:  
1) według stanu na ostatni dzień:  
a) miesiąca – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego miesięcznie,  
b) kwartału – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego kwartalnie  
– w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału oraz  
2) po zakończeniu roku podatkowego – w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2  
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa.
13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:  
1) zakres dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone ewidencję i wykaz podlegające przekazaniu na podstawie ust. 12, oraz sposób ich wykazywania w tych ewidencjach i wykazie,  
2) podmioty zwolnione z obowiązku przesyłania ewidencji i wykazu na podstawie ust. 12 pkt 1  
– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji i wykazu. 

art. 15 ust. 12 i 13 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

Art. 66 ustawy wdrażającej Polski Ład jasno wskazuje, że również i w tym przypadku ewidencje i wykazy są prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2022 roku (czyli od 2023 roku). 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *