Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif


Spółka z o.o. złożyła wniosek o uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Umowa spółki została podpisana 19 czerwca 2023 roku, a jej rokiem obrotowym i podatkowym jest rok kalendarzowy, kończący się 31 grudnia 2023 roku. Istnieje możliwość zmiany roku podatkowego w przyszłości, co mogłoby skutkować dłuższym niż 12-miesięcznym okresem pierwszego roku podatkowego po takiej zmianie.

Spółka planuje rozpoczęcie działalności usługowej w niewielkim zakresie, dotychczas nie dokonano żadnej sprzedaży. Dodatkowo, spółka nie zarejestrowała się jeszcze jako czynny podatnik VAT i nie zrezygnowała ze zwolnienia od VAT na podstawie artykułów 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT. Szacuje się, że wartość sprzedaży spółki w roku podatkowym nie przekroczy 200 000 zł. Spółka nie dokonała i nie planuje sprzedaży towarów lub usług z listy według artykułu 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Spółka ma wątpliwości odnośnie ustalenia daty, od której należy obliczyć maksymalną wartość sprzedaży, która podlegałaby zwolnieniu od podatku VAT na podstawie artykułu 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT w pierwszym roku podatkowym spółki.

Opinia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał zapisy dotyczące zwolnień od podatku VAT na podstawie artykułów 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT. Pierwszy przepis zwalnia od opodatkowania sprzedaż dokonywaną przez podatników, których całkowita wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł, nie wliczając w to sumy podatku. Z kolei drugi przepis zwalnia od opodatkowania sprzedaż prowadzoną przez podatnika, który rozpoczął w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych, o ile przewidywana wartość jego sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności, kwoty 200 000 zł.

W odpowiedzi na wątpliwości spółki, organ skarbowy wyjaśnił, że dzień rozpoczęcia działalności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to dzień zawarcia umowy spółki. Jest to moment, w którym spółka staje się podmiotem prawnych relacji.

W związku z faktem, że spółka została założona poprzez podpisanie umowy spółki dnia 19 czerwca 2023 r., dzień ten uznano za początek prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego powodu, wartość sprzedaży podlegająca zwolnieniu od podatku VAT na mocy artykułu 113 ust. 9 ustawy o VAT będzie obliczana od dnia zawarcia umowy spółki, czyli od 19 czerwca 2023 r. do końca roku kalendarzowego.

Cytat z interpretacji podatkowej

W odniesieniu do powyższych wątpliwości należy wskazać, że pojęcie roku podatkowego nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług, jednak jego znaczenie wyjaśnione zostało w Ordynacji podatkowej.
Stosownie do treści art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.):
Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Przepis ten określa, że w doktrynie prawa podatkowego, rok kalendarzowy liczony jest od 1 stycznia do 31 grudnia, jednocześnie dopuszcza możliwość odmiennego uregulowania tej kwestii przez ustawy podatkowe, jednakże zawsze będzie stanowić wyjątek od wspomnianej zasady. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają unormowań dotyczących roku podatkowego.
Taka ewentualność dopuszczona została w ramach przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.)
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
Rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.
W myśl art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.
Jednakże powyższe przepisy znajdują zastosowanie wyłącznie w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i nie należy go stosować na gruncie przepisów ustawy VAT. Zakres praw i obowiązków obejmujących podatek od towarów i usług regulowany jest bowiem przepisami ustawy VAT i według zasad przewidzianych tą ustawą.
Na obowiązki związane z rozliczeniem VAT nie mają wpływu również uregulowania z zakresu ustawy o rachunkowości.
Zatem nawet jeżeli Spółka, zgodnie z ustawą o rachunkowości, czy też ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych dla rozliczeń w tym podatku przyjęła inny rok podatkowy niż kalendarzowy, pozostaje to bez wpływu na jej rozliczenia z tytułu VAT.

Co więcej, odnosząc się do wątpliwości dotyczących obliczenia wartości sprzedaży zwolnionej od podatku VAT w przypadku roku podatkowego dłuższego niż 12 miesięcy, Dyrektor KIS wskazał, że ustawa o VAT nie zawiera szczegółowych przepisów w tym zakresie. Zastosowana zostanie zasada określona w art. 11 Ordynacji podatkowej, która stwierdza, że dla celów ustawy o VAT rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, niezależnie od przyjętego roku podatkowego przez spółkę.”

Więcej interpretacji podatkowych znajdziesz tutaj: interpretacja podatkowa – Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin (pikif.pl)


Podstawa prawna:


Udostępnij artykuł:

Polityka prywatności