Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Ustawowy obowiązek prowadzenia książki kontroli dotyczy każdego przedsiębiorcy (na mocy art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców).

Służy ona dokumentowaniu liczby i czasu trwania kontroli jego firmy.

Oprócz formy papierowej (prowadzonej i przechowywanej w siedzibie firmy) dopuszczalne jest także prowadzenie jej w formie elektronicznej pod warunkiem że dane, zawarte w e-książce znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę i są na bieżąco aktualizowane.

Kto i co wpisuje? 

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać w książce kontroli wpisów informujących o tym, że zostały wykonane zalecenia pokontrolne, a także wpisów o ich uchyleniu przez odpowiedni organ.

W przypadku wszczęcia kontroli (o tym jakie organy mogą skontrolować firmę przeczytasz tutaj) przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie okazać kontrolującemu wydruki z systemu informatycznego, książkę kontroli lub jej kopię, ale musi być ona poświadczone za zgodność z wpisem w książce kontroli.

Poświadczenia o zgodności może dokonać sam przedsiębiorca.

W książce wpisy w trakcie kontroli zamieszcza uprawniony do tego kontroler.

Co istotne, przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jest to niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca jest zobowiązany okazać książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez inny organ kontroli.

Niewątpliwą korzyścią dla przedsiębiorcy wynikającą z powadzenia książki kontroli jest to, że służy ona jako instrument obrony przed nadmierną, niezgodną z ustawą, aktywnością organów kontroli.

Co obejmują wpisy w książce?

Każdy wpis obejmuje:

1) oznaczenie organu kontroli;

2) oznaczenie upoważnienia do kontroli;

3) zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;

4) daty podjęcia i zakończenia kontroli;

5) zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych;

6) uzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli;

7) uzasadnienie wszczęcia kontroli „na legitymację”;

8) uzasadnienie zastosowanych wyjątków od stosowania przepisów ochronnych przedsiębiorców przed niektórymi działaniami kontrolerów (patrz poniżej wskazania tych wyjątków);

9) uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli;

10) uzasadnienie czasu trwania przerwy.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *