Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Czym jest GTU?

GTU jest częścią zmian związanych z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących przesyłania JPK_VAT. GTU to potoczna nazwa kodu grupy towarowej, którą przedsiębiorcy będą musieli stosować  w nowej strukturze JPK.  

Oznaczenia GTU

Oznaczenia w pliku JPK_VAT będą rozpoczynały się od kodu GTU_01 a kończyły na kodzie GTU_13. Jeżeli przedmiotem transakcji będą towary np. z grupy 01, to podatnik wpisuje “1” odpowiednio w polu “GTU-01”. Pole pozostanie puste, jeżeli dany towar bądź usługa nie wystąpiły w dokumencie. Należy przy tym pamiętać, że nie ma obowiązku zamieszczania tychże oznaczeń na fakturze. Może zdarzyć się również tak, że ujmowany w ewidencji dokument może posiadać więcej niż jedno oznaczenie GTU.

Oznaczenia dotyczące dostaw TOWARÓW:

Symbol GTURodzaj transakcji
GTU_01Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_02Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj.: benzyna oraz paliwa silnikowe, gaz, olej, biopaliwa ciekłe, paliwa ciekłe, 
GTU_03Olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU_04Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_05Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, tj.:
1) Wraki- wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 2008 38.11.49.0)
2) Odpady:- odpady szklane (PKWiU 2008 38.11.51.0),- odpady z papieru i tektury (PKWiU 2008 38.11.52.0),- pozostałe odpady gumowe (PKWiU 2008 38.11.54.0),- odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 2008 38.11.55.0),- odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 2008 38.11.58.0),- niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 2008 38.12.26.0),- odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 2008 38.12.27)
3) Surowce wtórne:- metalowe (PKWiU 2008 38.32.2),- ze szkła (PKWiU 2008 38.32.31.0),- z papieru i tektury (PKWiU 2008 38.32.32.0)- z tworzyw sztucznych (PKWiU 2008 38.32.33.0),- z gumy (PKWiU 2008 38.32.34.0)
GTU_06Stosuje się w przypadku dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w pozycji 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro folia typu stretch wymieniona jest w pozycji 9 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, to powinna być oznaczona ww. symbolem.
GTU_07Pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10
GTU_08Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.
GTU_09Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
GTU_10Oznaczeniu GTU_10 podlegać będą dostawy budynków, budowli i gruntów, a w tym również przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w ramach leasingu finansowego, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność, ustanowienia prawa wieczystego gruntu.

Oznaczenia dotyczące dostaw USŁUG:

Symbol GTUOpis
GTU_11Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
GTU_12Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU_13Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1, tj.:

– transport drogowy towarów (PKWiU 2015 49.41.1),- wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKWiU 2015 49.41.2),- usługi związane z przeprowadzkami (PKWiU 2015 49.42.1),- magazynowanie i przechowywanie towarów (PKWiU 2015 52.10.1)

Kody GTU_01-13 mają mieć również zastosowanie do towarów używanych, faktur zaliczkowych oraz przy refakturowaniu usług, do których zastosowanie miałoby oznaczenie GTU, gdyby te usługi były świadczone samodzielnie. 

Oznaczeniu symbolem GTU podlegają:

  • wykazywane w pliku faktury z oznaczeniem “FP” wystawiane do paragonów;
  • faktury dotyczące bonów jednego przeznaczenia (SPV), które odnoszą się do towarów lub usług objętych kodami GTU
  • eksportu lub WDT (transakcji z 0% VAT), np. paliw;
  • eksportu usług, np. niematerialnych.

Oznaczenia te nie będą dotyczyć: 

  • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT;
  • zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej w kasie oraz do nabyć, które u podatnika – nabywcy skutkują zapisami po stronie sprzedażowej.

Korekta faktur

Ministerstwo Finansów wyjaśniło również, że oznaczenia GTU należało będzie stosować również do faktur korygujących wystawionych do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT.

W przypadku korekty faktury dotyczącej towaru / usługi objętej oznaczeniami GTU, taką korektę należy oznaczyć odpowiednim kodem. Natomiast gdy korekta dotyczyć będzie wyłącznie towaru / usługi nieobjętej oznaczeniami GTU, korekty nie należy oznaczać w ten sposób. 

Usługi niematerialne

Jak wskazano w przepisach o VAT, brak jest definicji usług, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zdaniem MF zapis ten należy rozumieć szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku mogą być oznaczenia PKWiU.

Dostawa budynków

Oznaczeniu GTU_10 podlegać będą dostawy budynków, budowli i gruntów, przy czym usługi budowlane i remonty budynków już nie. Oznaczenie to stosować się będzie również w przypadku, gdy nastąpiło:

  • przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w ramach leasingu finansowego;
  • sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność
  • ustanowienia prawa wieczystego gruntu

Faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU 

Faktura wystawiana w związku z transakcją z grup GTU nie musi zawierać oznaczenia GTU. Jest ono wewnętrznym przyporządkowaniem, które stosuje wyłącznie wystawiający fakturę. Jednocześnie nie jest to jednak zabronione. Podanie numeru GTU na fakturze nie będzie błędem zarówno gdy będzie to numer prawidłowy, jak i podany błędnie. Informacja o GTU nie podlega korekcie – tzn. jest to tzw. inna informacja na dokumencie, nie będąca daną wymaganą 

Ważne!

Brak oznaczenia symboli GTUJPK_V7K lub w JPK_V7M spowodować może wezwanie do uzupełnienia pliku JPK zagrożone sankcją grzywny 500 zł za każde uchybienie.

*Stan prawny na dzień 07.10.2020 r.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *