Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Fundusz Pracy

Opłacanie składki na Fundusz Pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Składka ta odprowadzana jest przez pracodawcę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek. Na potocznie zwany Fundusz Pracy składa się:

 • składka na Fundusz Pracy – 1%,
 • składka na Fundusz Solidarnościowy – 1,45%.

Wysokość składki na FP ustalana jest na podstawie kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Jednak są przypadki, w których składka na Fundusz Pracy nie musi być opłacana.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Środki z FGŚP przeznaczane są m.in. na roszczenia obejmujące:

 • wynagrodzenia za pracę;
 • wynagrodzenia za czas, kiedy pracownik był niezdolny do pracy, ze względu na chorobę;
 • wynagrodzenia za okres urlopu;
 • odprawę pieniężną należną wskutek rozwiązania umowy o pracę bez winy pracownika;
 • ekwiwalent pieniężny za urlop należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy itp.

Aktualnie składka na FGŚP wynosi 0,10% podstawy wymiaru składki.

Kiedy pracodawca jest zwolniony z opłacania składki na FP FGŚP?

Pracodawca nie opłaca składek na FP za:

 1. pracowników, którzy ukończyli 50 lat i przez 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (PUP) – składek nie opłaca się przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 2. pracowników, których wynagrodzenie jest mniejsze od minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (w 2020 roku to 2 800 zł). Jeżeli pracownik podjął się dodatkowej pracy i wysokość jego wynagrodzenia po zsumowaniu przekracza minimalne miesięczne wynagrodzenie to pracodawca musi zacząć odprowadzać za niego składki
 3. zleceniobiorców, jeśli w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorcy nie zatrudniają ani jednego pracownika w ramach stosunku pracy (pod warunkiem, że pracownik nie ma dodatkowej pracy, bądź jego zsumowane wynagrodzenie z kilku prac nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia)
 4. pracowników, którzy powracają po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, pracodawcy przez okres 36 miesięcy nie mają obowiązku odprowadzenia składki na FP.
 5. zatrudnionych bezrobotnych, skierowanych do pracy z urzędu pracy, którzy w dniu zatrudnienia nie ukończyli 30. roku życia. Okres zwolnienia opłacania składki na FP wynosi 12 miesięcy, liczonych począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.
 6. kobiety, które ukończyły 55 lat, oraz mężczyzn powyżej 60. roku życia,

Termin zapłaty składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wysokość należnej składki na Fundusz Pracy i FGŚP przedsiębiorca wykazuje w deklaracji ZUS DRA. Termin zapłaty składki na FP i FGŚP jest tożsamy z terminem opłaty składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że przedsiębiorcy mają czas na zapłatę składki na FP do:

 • do 10. dnia następnego miesiąca, w przypadku gdy nie zatrudniają pracowników
 • do 15. dnia kolejnego miesiąca, w przypadku gdy zatrudniają pracowników

Przykład 1.

Pan Andrzej rozpoczął pracę na pół etatu za 1 400 zł w oparciu o umowę o pracę. Po 10 dniach postanowił dorobić i zatrudnił się jako kelner na umowę zlecenie i zarabia miesięcznie w zależności od zleconych prac około 1 600 zł. Czy w takim przypadku pracodawca musi odprowadzić składkę na Fundusz Pracy?

Tak, minimalne wynagrodzenie przy pełnym etacie wynosi 2 800 zł brutto, czyli przy połowie etatu wynagrodzenie stanowi 1 400 zł. W tym przypadku dodajemy dochód wynikający z umowy zlecenia czyli 1 400 zł+1 600 zł= 3 000 zł, czyli o 200 zł więcej niż minimalne wynagrodzenie. W takim przypadku zarówno pracodawca, jak i zleceniodawca muszą odprowadzić składkę do FP.

Przykład 2.

Pani Beata wróciła po urlopie macierzyńskim do pracy, w której zarabiała 2 800 zł brutto w oparciu o umowę o pracę. Miesiąc później pracodawca zlecił pani Beacie dodatkową pracę z tytułu umowy zlecenie na kwotę 550 zł miesięcznie. Czy w takim przypadku pracodawca pani Małgorzaty jest zwolniony z opłacenia składki na FP?

Nie. Mimo, że pani Beata wróciła z urlopu macierzyńskiego i była zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, pracodawca jest zobowiązany opłacić składkę na Fundusz Pracy z tytułu umowy zlecenie. Dzieje się tak z dwóch powodów: po pierwsze, wynagrodzenia sumują się – w tym przypadku wynoszą łącznie 3 350 zł, po drugie w przypadku umowy zlecenie pracodawcę nie obowiązuje zasada o zwolnieniu z opłacania składki za pracownika powracającego z urlopu wychowawczego.

Przykład 3.

Pracownik w wieku 62 lat jest zatrudniony w ramach umowy o pracę za wynagrodzeniem miesięcznym wynoszącym 3200 zł. Czy pracodawca ma obowiązek opłacania składki na FP za tego pracownika?

W związku z tym, że pracownik ukończył 60. rok życia, pracodawca jest zwolniony z naliczania i opłacania za niego składki na FP.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *