Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Pracownik, który nie będzie chciał skorzystać z PPK, będzie musiał podpisać szereg zobowiązań, począwszy od oświadczenia, że rezygnacja jest działaniem świadomym.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, każdy ubezpieczony ma możliwość zrezygnowania z PPK. Ubezpieczeni, którzy nie chcą oszczędzać w ten sposób, będą musieli wypełnić specjalną deklarację, która powinna zawierać:

1) dane dotyczące uczestnika PPK:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL datę urodzenia,
  • serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;

2) nazwę podmiotu zatrudniającego;
3) oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji

Rezygnacja powinna zostać sporządzona w formie papierowej, a każda pojawiająca się na niej korekta, powinna zostać potwierdzona podpisem uczestnika. Jej wzór jest dostępny w  Rozporządzeniu w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *