Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Podstawą opodatkowania w przypadku podatków dochodowych jest “dochód”. Dochodem zaś jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Podatki dochodowe można podzielić ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz jej formę prawną.

Podatek PIT

Podatek ten jest pobierany w formie zaliczek. Raz w miesiącu, bądź raz na kwartał, do 20 dnia następnego miesiąca lub kwartału, wpłacamy je do Urzędu Skarbowego. Raz w roku, do końca kwietnia za rok poprzedni mamy obowiązek złożenia również zaznania PIT za ubiegły rok. Uwzględniane są w nim wszystkie przychody, koszty oraz ulgi odnotowane w poprzednim roku. W zeznaniu docelowo wyliczane jest nasze zobowiązanie wobec US. W przypadku nadpłaty, przysługuje nam zwrot nadwyżki. W sytuacji odwrotnej, jesteśmy zobowiązani dopłacić brakującą kwotę.

PIT na zasadach ogólnych

Dochody z prowadzenia firmy są kumulowane z pozostałymi dochodami osiągniętymi w danym roku. Podatek należny  jest wyliczany ze wszystkimi dostępnymi ulgami od dochodu oraz ulgami od podatku. Wyodrębniamy dwa progi podatkowe. Jeżeli osiągnięte dochody są kwotą nie przekraczającą 85 528 zł rocznie, mieścisz się w pierwszym progu podatkowym. Wynosi on 18%. Jeżeli osiągnięte dochody przekraczają kwotę 85 528 zł, wchodzisz w drugi próg podatkowy, który wynosi 32%. Po przekroczeniu danego progu podatkowego, podatek w większej kwocie nie jest opłacany od całości dochodu, lecz od jego nadwyżki. Jeżeli dochody roczne nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, nie musimy go opłacać, jednak nadal jesteśmy zobowiązani złożyć zeznanie roczne. W sytuacji, kiedy zarobimy mniej niż wyniosą nas koszty, z podatkowego punktu widzenia poniesiemy stratę, od której podatku się nie płaci.

PIT liniowy

Warto go wybrać jeżeli zakładane dochody na dany rok podatkowy będą przekraczać kwotę 85 528 zł. Podatek liniowy jest stały oraz niezależny od kwoty dochodów. Przy wyborze takiej formy opodatkowania, zapłacimy 19% do przychodów pomniejszonych o koszty oraz składki społeczne. Decydując się na podatek liniowy, warto pamiętać, iż możemy zostać pozbawieni prawa do wspólnego rozliczania się ze współmałżonkiem, samotnie wychowywanym dzieckiem oraz prawa do ulg podatkowych. Dochody osiągane w ramach prowadzonej działalności są oddzielane od innych dochodów.

 1. Podatek CIT

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, zobowiązane są płacić podatek CIT. Obowiązują trzy stawki podatki, które wynoszą odpowiednia 9% lub 19%. Niższa stawka podatku obejmuje firmy rozpoczynające działalność w pierwszym roku kalendarzowym oraz firmy, których przychód ze sprzedaży nie przekroczył 1,2 mln euro. Pozostałe przedsiębiorstwa są objęte podatkiem w wysokości 19%. W przypadku CIT brane są pod uwagę jedynie dochody firmy, nie kumulujemy ich z naszymi. Zeznanie podatkowe składamy jako firma, ponieważ spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, co znaczy, że są całkowicie odrębnym podmiotem od swoich właścicieli. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna są podwójnie opodatkowane. W pierwszej kolejności opłacany jest podatek od osiągniętego dochodu spółki, a następnie opodatkowany już zysk spółki dzielony jest pomiędzy wspólników, którzy również muszą zapłacić swój podatek dochodowy (dywidenda).

 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej i obejmuje tylko rodzaje działalności gospodarczych, które zostały wymienione w ustawie. Podstawową do naliczenia podatku jest nie dochód, ale przychód, bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Korzystając z tej formy opodatkowania, przysługują wszystkie ulgi, przysługujące w podatku PIT. Wysokość podatku wynosi odpowiednio: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3 %. Powyższe stawki są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności. Możliwe jest opłacanie ryczałtu według jednej z powyższych stawek albo według kilku, jeśli działalność jest różnorodna.

20% stawka ryczałtowa dotyczy:

 • umowy najmu, podnajmu,dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – odnośnie przychodów powyżej równowartości 4 000 euro
 • przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów m.in. lekarzy, tłumaczy, nauczycieli

17% stawka ryczałtowa dotyczy:

 • pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych, sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
 • dezynfekcji i tępienia szkodników
 • pozyskiwania personelu
 • organizatorów i pośredników turystycznych
 • obsługi centrali wzywania radio-taxi
 • zarządzania nieruchomościami
 • organizowania wystaw, targów;
 • świadczenia usług hotelarskich, parkingowych, fotograficznych i w zakresie programowania

8,5% stawka ryczałtowa dotyczy:

 • najmu i dzierżawy do kwoty stanowiącej równowartość 4 000 euro (od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20% przychodów)
 • prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy
 • działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
 • konserwacji i naprawy maszyn biurowych, księgujących i liczących,
 • działalności polegających na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego
 • działalności związanej z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi
 • usług związanych z prowadzeniem przedszkoli
 • prowadzenia przedszkoli
 • prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu
 • zwalczanie pożarów i zapobiegania pożarom

5,5% stawka ryczałtowa dotyczy:

 • działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton
 • uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów

3% stawka ryczałtowa dotyczy:

 • działalność gastronomiczna, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu
 • usług związanych z produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem usług weterynaryjnych)
 • działalności usługowej w zakresie handlu (sprzedaż nabytych produktów i towarów)
 • odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (poza nieruchomościami, które są opodatkowane podatkiem 10%)
 • działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów, z wyjątkiem konserw oraz rezerw z ryb i innych surowców z połowów
 1. Karta podatkowa

Jest to najprostsza forma opodatkowania. Korzystając z niej, obowiązek dokumentacji jest zminimalizowany. Przedsiębiorca jest zwolniony z prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, ustalania zaliczek na podatek dochodowy oraz ma obowiązek wydawania rachunków i faktur na żądanie klienta. Istotne jest przekazanie do US informacji dotyczących zakresu wykonywanych czynności przez firmę, miejscowości w której będzie ona funkcjonowała oraz danych dotyczących zatrudnionych pracowników. US na podstawie powyższych danych, wydaje decyzję, w której określa wysokość podatku. Jest on ustalany na każdy rok podatkowy.

Na kartę podatkową można się zdecydować jeśli prowadzisz działalność:

 • usługową lub wytwórczo-usługową
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
 • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
 • w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem
 • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi
 • gastronomiczną (jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%)
 • w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach (jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%)
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych
 • w zakresie usług rozrywkowych

Powyższa forma opodatkowania posiada również minusy. Decydując się na nią, trzeba pamiętać, że nie można korzystać z pracy osób, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów. Nie można również wytwarzać wyrobów, które byłyby opodatkowane podatkiem akcyzowym oraz wykluczone jest prowadzenie przez małżonka podatnika, działalności w tym samym zakresie.

Przed wyborem formy opodatkowania warto skorzystać z rady specjalistów, którzy pomogą ją dobrać do planowanej działalności w danym roku podatkowym. Pozwoli to uniknąć niemiłych rozczarowań w kwietniu następnego roku.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *