Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, starosta ma możliwość sfinansowania z Funduszu Pracy opłat za studia podyplomowe dla bezrobotnych, należnych organizatorowi studiów. Finansowanie studiów podyplomowych może pokryć do 100% kosztów, ale nie więcej niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli 10 530,66 zł. Ważne jest, aby jak najszybciej złożyć odpowiedni wniosek.

Podstawa prawna

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych jest teraz bardziej dostępne. Aby skorzystać z tej możliwości, jak najszybciej złóż wniosek do odpowiedniego starosty. Kluczowe jest, abyś znał podstawę prawną, w myśl której starosta może opłacić Twoje studia podyplomowe. Jest nią art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735; ost. zm. Dz. U. z 2023 r., poz. 1429). Artykuł ten stanowi, że:

,,Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.”

Zawarcie umowy

Pierwszym krokiem który należy wykonać jest zawarcie umowy o dofinansowanie studiów podyplomowych ze starostą. Umowa ta powinna zawierać następujące elementy:

  • prawa i obowiązki stron,
  • wysokość dofinansowania,
  • tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych, co zwykle odbywa się poprzez bezpośrednie wpłaty na konto organizatora studiów.

Po podpisaniu umowy, otrzymasz dofinansowanie na studia podyplomowe. Jeśli w trakcie studiów podejmiesz zatrudnienie lub zaczniesz prowadzić działalność gospodarczą, nie wpłynie to na zawieszenie dofinansowania. Dofinansowanie będzie nadal przekazywane do planowanego terminu ukończenia studiów.

Zwrot finansowania

Bezrobotny student straci finansowanie studiów podyplomowych w sytuacji, gdy przerwie te studia z własnej winy. Jeżeli uczestnik samodzielnie podejmie decyzję o przerwaniu kształcenia, to kwota, która została wydana na finansowanie tych studiów z Funduszu Pracy, będzie musiała zostać zwrócona.

To oznacza, że jeżeli student zrezygnuje z kursu, zostanie wykluczony z powodu nieobecności, niewłaściwego zachowania lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, która jest uznana za winę uczestnika, będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały na niego wydane.

Zasiłek dla studentów

Zgodnie z artykułem 42a ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

,,Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt

Co więcej, wypłata tego stypendium nie zostanie zawieszona, jeśli uczestnik studiów podyplomowych podejmie pracę zarobkową lub rozpocznie działalność gospodarczą przed planowanym terminem ukończenia studiów. To znaczy, że nawet jeśli osoba bezrobotna znajdzie pracę podczas trwania studiów, nadal będzie miała prawo do otrzymywania tego stypendium do końca planowanego okresu trwania studiów.


Podstawa prawna:


Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *