Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Faktoring w ciągu ostatnich kilku lat stał się jedną z najpopularniejszych usług, z których coraz chętniej korzystają przedsiębiorstwa. Jest on doskonałym rozwiązaniem pomagającym w uzyskaniu płynności finansowej firmy w sytuacji, gdy ta nie może lub nie chce brać kredytu. Mogą z niego korzystać zarówno duże firmy, jak i mniejsze przedsiębiorstwa.

Co to jest faktoring?

Faktoring jest usługą, w której faktor (instytucja udzielająca faktoringu) kupuje wierzytelność (faktura o nieprzeterminowanym terminie płatności), zajmuje się ich finansowaniem oraz zarządzaniem. Faktorant (Twoja firma) w zamian za to otrzymuje zapłatę – zazwyczaj w ciągu kilku godzin lub kilku dni (zależnie od wybranego rodzaju faktoringu oraz indywidualnych ustaleń).

Rodzaje faktoringu

Rodzaje faktoringu możemy podzielić ze względu na:

 • zakres ryzyka:
  • Faktoring pełny – jest to usługa, w której faktor przejmuje ryzyko za niewypłacalność dłużnika faktoringowego. Jeśli przedsiębiorca otrzyma od faktora zaliczkę za fakturę (80-90% wartości), a faktor nie otrzyma zapłaty od kontrahenta, przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów oraz nie musi zwracać otrzymanej zaliczki, gdy faktura jest bez regresu. Z tego powodu jest to najdroższa usługa faktoringowa na rynku.
  • Faktoring niepełny – faktoring niewłaściwy lub z regresem – to odmiana usługi, w której to korzystający z faktoringu przedsiębiorca musi zadbać o to, by kontrahent spłacił swoje zobowiązanie terminowo. Faktor (firma faktoringowa) nie przejmuje na siebie ryzyka braku płatności ze strony nabywcy. W przypadku braku zapłaty ze strony dłużnika, w określonym na fakturze terminie faktorant jest zobowiązany do zwrotu należności uzyskanej od firmy faktoringowej w określonym umownie terminie.
  • Faktoring mieszany – zawierająca elementy faktoringu pełnego i niepełnego. Firma faktoringowa uzgadnia kwotę, do której ponosi odpowiedzialność za niewypłacalność dłużnika. Jeśli kwota zostanie przekroczona, odpowiedzialność spada na przedsiębiorcę, który musi spłacić należność z faktury.
 • siedzibę nabywców (terytorium):
  • faktoring krajowy, w którym nabywcami są wyłącznie podmioty krajowe
  • faktoring międzynarodowy, który dotyczy współpracy z podmiotami zagranicznymi
   • eksportowy
   • importowy
 • jawność
  • jawny  (otwarty) –  kontrahent wie o współpracy z firmą faktoringową i powinien wyrazić zgodę na cesję praw do wierzytelności.
  • tajny (cichy) – dłużnik nie jest informowany fakcie współpracy z firmą faktoringową.
  • półotwarty – dłużnik zostaje poinformowany o zawarciu umowy faktoringowej wówczas, gdy otrzyma wezwanie do zapłaty od faktora.
 • zakres usług
  • faktoring pojedynczy – przedsiębiorca przekazuje do sfinansowania przez faktora tylko wybrane przez siebie faktury. To idealne rozwiązanie, gdy z usług faktoringowych właściciel firmy chce korzystać od czasu do czasu.
  • faktoring globalny – przedsiębiorca przekazuje do sfinansowania wszystkie faktury od kontrahentów, których zgłoszono do umowy faktoringowej.
 • instytucję
  • faktoring bankowy
  • faktoring pozabankowy

Inne rodzaje faktoringu:

 • faktoring zaliczkowy – faktorant otrzymuje zaliczkę stanowiącą ok. 80% wartości faktury. Zaliczka ta jest rozliczana dopiero w momencie spłaty należności lub nadejścia terminu jej wymagalności. Odsetki są w tym przypadku naliczane za rzeczywisty czas korzystania z finansowania, zwyczajowo jeden raz w miesiącu
 • faktoring odwrotny – polega na nabyciu wierzytelności na wniosek nabywcy, a nie sprzedającego, czyli dotyczy faktur od dostawców (faktur kosztowych).
 • faktoring dyskontowy – jego zasada działania polega na tym, że kwota z faktury jest pomniejszana o dyskonto, tj. o opłaty, prowizje oraz odsetki pobierane z góry przez faktora za cały okres od dnia wykupu przez niego faktury do daty jej płatności
 • faktoring wymagalnościowy – przedsiębiorca otrzyma kwotę ze sprzedaży wierzytelności dopiero w momencie, gdy dłużnik spłaci należność faktorowi.

Kto może skorzystać z usług faktoringu?

Z usług faktoringu mogą korzystać praktycznie wszystkie firmy. W szczególności:

 • przedsiębiorstwa stosujące odroczone, długie terminy płatności, przez co firma ma utrudnione regulowanie swoich należności w terminie.
 • właściciele firm chcących zabezpieczyć się przed ewentualnymi zatorami płatniczymi lub poszukujących bezpiecznych źródeł finansowania swojej działalności.
 • przedsiębiorcy, którym zależy na kompleksowych usługach finansowych, pozwalających na łatwiejsze zarządzanie płynnością finansową działalności.
 • przedsiębiorstwa nie posiadające zdolności kredytowej, a mającej trudności z wypracowaniem płynności finansowej

Zalety i wady faktoringu:

WadyZalety
mogą pojawić się dość wysokie koszty obsługi – szczególnie w przypadku faktoringu pełnego

nie można finansować sprzedaży detalicznej, gotówkowej
i komisowej

obowiązek zwrotu zaliczki otrzymanej wcześniej od faktora w przypadku zwłoki spłaty faktury przez dłużnika faktoringowego

możliwe pogorszenie relacji biznesowych z kontrahentami

skomplikowanie usługi (niektóre rodzaje faktoringu są bardziej skomplikowane od innych);

nie wszystkie podmioty, oferujące usługę faktoringu, współpracują
z mniejszymi przedsiębiorstwami.
prosta procedura – uruchomienie usługi faktoringu jest znacznie szybsze i wymaga mniej dokumentacji niż w przypadku starania się o kredyt w banku

w faktoringu nie stosuje się zabezpieczeń (np. hipoteki, zastawu), tak jak w przypadku kredytu bankowego

poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa – otrzymasz pieniądze niemal natychmiast po przekazaniu faktury faktorowi

stały i szybki dopływ kapitału obrotowego  

faktoring nie obciąża budżetu firmy w takim stopniu jak kredyt obrotowy czy pożyczka bankowa  

dostępność dla mniejszych firm niemających zdolności kredytowej  

możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora  

możliwość wydłużenia terminu płatności za sprzedaż towarów i usług – dzięki temu wzrasta Twoja konkurencyjność na rynku

Ile kosztuje faktoring?

Na podstawowe koszty faktoringu zazwyczaj składają się:

 • prowizja przygotowawcza – początkowa opłata pobierana przez faktora za przygotowanie umowy i analizę wiarygodności kredytowej faktoranta oraz jego kontrahentów. Standardowa stawka jest w zakresie od 0,1% do 3% wartości limitu faktoringowego przyznanego faktorantowi. Zdarza się, że przyjmuje postać opłaty stałej w danej kwocie, nie wartości procentowej.
 • prowizja faktora – jest to opłata dla faktora wyliczona jako procentowa wartość od kwoty brutto na fakturze objętej faktoringiem lub od wypłaconej zaliczki. Prowizja wynosi standardowo od 0,2% do 3% w skali miesiąca. Zdarza się, że prowizja naliczana jest dziennie, dzięki czemu faktorant płaci tylko za faktyczny okres korzystania z finansowania.
 • odsetki – faktor wypłaca faktorantowi zaliczkę od wartości brutto faktury – najczęściej w zakresie od 80% w faktoringu tradycyjnym do 100% przy mikrofaktoringu i faktoringu online – na poczet przyszłej płatności od kontrahenta. To właśnie od tej zaliczki najczęściej naliczane są odsetki. Zdarza się, że faktor pobiera je od wartości brutto całej faktury. Faktor pobiera odsetki kapitałowe, będące wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału faktora oraz odsetki za opóźnienie, stanowiące rekompensatę za nieterminowe uregulowanie płatności. W roku 2021 wysokość odsetek ustawowych maksymalnych w skali roku wynosi 7,2%

Nie każdy faktor ma jednak takie same opłaty i nie wszystkie powyższe koszty zawsze występują.

Pozostałe koszty przy umowie faktoringowej:

Wiele instytucji faktoringowych poprzestaje na opłatach podstawowych, ale zdarza się, że niektóre z nich wymagają dodatkowych opłat, zależnie do tego, jaki rodzaj faktoringu lub jakie niestandardowe usługi oferują. Są to na przykład:

 • Opłata za niewykorzystany limit.
 • Odsetki za przekroczenie terminu płatności.
 • Koszt ubezpieczenia przy faktoringu pełnym.
 • Koszty windykacji przy nieterminowej płatności przez kontrahenta.
 • Miesięczna stała opłata za dostęp do internetowego serwisu faktoringowego.
 • Opłata za obsługę prawną, często naliczana przez banki.
 • Opłata za analizę wiarygodności kontrahentów faktoranta.
 • Prowizja del credere, czyli za przejęcie ryzyka przez faktora w przypadku faktoringu pełnego. ( 0,1-1,5% wartości faktury)
 • Roczna opłata za utrzymanie limitu faktoringowego.
 • Inne opłaty za dodatkowe usługi np. przygotowanie aneksów, raportów, przelewy

Przykładowe wyliczenie kosztów faktoringu

Założenia:

 • Wartość faktury brutto: 12 500 zł.
 • Wypłacona zaliczka: 80%, czyli 10 000 zł.
 • Odsetki: 7,2% w skali roku.
 • Prowizja faktoringowa liczona od wartości faktury brutto: 0,9%.
 • Termin finansowania: 30 dni.

Koszty:

 • Odsetki: 10 000 x 7,2% x 30 (dni)/365 (dni) = 59,18 zł.
 • Prowizja: 12 500 x 0,9% = 112,50 zł.

Łącznie: 59,18 zł + 112,50 zł = 171,68 zł.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *