Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Każdy początkujący przedsiębiorca, po spełnieniu odpowiednich wymogów, może starać się o bezzwrotne dofinansowanie z urzędu pracy. Otrzymana dotacja jest wypłacana z góry i zazwyczaj szybko.

Jakie warunki trzeba spełniać?

  • Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, co uzyskuje się po zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba o takim statusie lub statusu Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, o których jest mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.
  • Bezrobotny starający się o dotacje z urzędu pracy nie może być studentem studiów dziennych. Może natomiast studiować zaocznie.
  • Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie może posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres).
  • Dotacje z urzędu pracy nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
  • Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  • Bezrobotny składający wniosek o dotacje z PUP nie otrzymał już wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności ani nie złożył w tym samym czasie wniosku o dotacje w innym urzędzie.
  • Czas od rejestracji jako osoby bezrobotnej, po którym można złożyć wniosek o dotacje z urzędu pracy, jest zależny od regulacji poszczególnych urzędów – może to być np. podczas pierwszej wizyty po rejestracji, miesiąc po niej, 3 miesiące itp. Czas ten zależy od konkretnego urzędu.

Pierwszym krokiem jaki należy podjąć jest złożenie wniosku. W zależności od sprawności urzędu pracy, cała procedura może trwać od jednego do kilku miesięcy. W tym czasie złożony wniosek jest weryfikowany merytorycznie i formalnie. Sprawdzane są kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, jego doświadczenie. Ostatecznie jest oceniana planowana działalność. Rozpatrywanie wniosków przez urząd trwa około 30 dni.

Po 7 dniach od pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dochodzi do podpisania umowy z urzędem pracy oraz poręczycielami. Po kilku dniach od podpisania umowy, pieniądze są przelewane na konto osoby ubiegającej się o dotacje. Następnie, zgodnie z terminem wskazanym w umowie należy założyć działalność gospodarczą.

Wysokość dotacji jest uzależniona od kwot, jakie urząd pracy otrzymał na ten cel. Zazwyczaj jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dokładne dane dotyczące wysokości dotacji znajdują się w regulaminach poszczególnych jednostek. Warto pamiętać, iż całą kwotę dotacji trzeba wydać w przeciągu 30 dni od dnia jej otrzymania, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz zawartą umową. Jeśli warunki zostaną złamane lub działalność będzie prowadzona przez okres krótszy niż 12 miesięcy, wtedy należy zwrócić wszystkie otrzymane środki wraz z odsetkami, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty, certyfikaty i referencje realnie potwierdzają doświadczenie bezrobotnego starającego się o dotacje. Przyszły przedsiębiorca nie musi znać się na wszystkim. Jeżeli zakłada firmę świadczącą usługi marketingowe, nie musi być informatykiem – wystarczy, że w biznesplanie zaznaczy, że na to stanowisko zatrudni odpowiednią osobę.

Osoby chcące otrzymać dotację nie mają możliwości złożenia wniosku w kilku miejscach jednocześnie. Jednak dofinansowanie z PUP nie zamyka drogi ku innym dotacjom. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby móc starać się o różne formy wsparcia finansowego jakim może być np. refundacja kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy.

Jeżeli mają Państwo pytanie dotyczące dotacji – pomocy w pisaniu wniosków, rozliczania lub dodatkowej pomocy zachęcamy do kontaktu.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *