Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Jak wiadomo pracownik w czasie choroby nie zachowuje pełnego prawa do wynagrodzenia, a jedynie 80%. Co należy zrobić w sytuacji, gdy dany pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie po wypłacie wynagrodzenia?

Wynagrodzenie chorobowe

Kwestie wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi w czasie choroby reguluje kodeks pracy, a konkretnie art. 92:

1) za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;

2) za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;

3) za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Z powyższego artykuły wynika, że pracownikowi, który jest chory (równocześnie nie jest w ciąży), pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie chorobowe przez 33 dni w roku kalendarzowym, a jeżeli pracownik ukończył 50 rok życia – przez 14 dni jego nieobecności w pracy. Po tym czasie rolę tę przejmuje ZUS, który wypłaca zasiłek chorobowy. Limit 33 i 14 dni dotyczy całego roku, więc pracownik może chorować “na raty”.

Przedstawienie zwolnienia lekarskiego

Podstawą do przyjęcia, że pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby, jest przedstawienie przez niego zwolnienia lekarskiego. Pomimo działającego od jakiegoś czasu systemu elektronicznych zwolnień lekarskich, które są automatycznie generowane i przesyłane do pracodawców za pomocą PUE ZUS, nie każdy pracodawca musi mieć tam konto. Jeżeli go nie ma – zwolnienia są wydawane w formie papierowej, należy je dostarczyć pracodawcy w ciągu 7 dni od chwili wydania.

Jeśli pracownik przedstawi zwolnienie po dniu wypłaty wynagrodzenia wystąpi nadpłata wynagrodzenia, którą należy będzie skorygować.

Nadpłata wynagrodzenia i sposób na jej rozliczenie

Zgodnie z art. 87 § 7 KP z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. W przypadku wynagrodzenia chorobowego pracownik nie zachowuje prawa do 20% wynagrodzenia.

Bardzo ważną rzeczą jest tutaj fakt, iż pracodawca ograniczony jest dokonaniem takiego odliczenia w najbliższym terminie płatności. Oznacza to, że po upływie kilku miesięcy od wystąpienia wypłaty zbyt wysokiej pensji, nadpłata wynagrodzenia nie może zostać odliczona.

Aby pracodawca mógł dokonać takiego odliczenia musi on uzyskać zgodę pracownika wyrażoną na piśmie (art. 91 KP).

Przykład

Pan Kowalski pracuje w firmie XYZ, w której wynagrodzenia wypłacane są 30 dnia miesiąca. Po wypłacie wynagrodzenia za marzec 2022 r. którego miesięczne wynagrodzenie wynosi 4 000 zł, dostarczył on zwolnienie lekarskie z którego wynika, że jest niezdolny do pracy od 30 marca do 4 kwietnia 2022 r. (6 dni). Za marzec otrzymał pełne wynagrodzenie 4 000 zł.

Odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia za marzec br. należy dokonać z wynagrodzenia należnego za kwiecień, pomniejszając go o łączną liczbę dni absencji chorobowej, w następujący sposób:

4 000 zł : 30 dni = 133,33 zł

133,33 zł x 6 dni absencji chorobowej = 779,98 zł

4 000 zł – 779,98 zł = 3 200,02 zł

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polityka prywatności