Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Plik JPK_VAT

JPK_VAT składa się z dwóch części:
1) z części ewidencyjnej (dane z ewidencji VAT)
2) z części deklaracyjnej (deklaracja VAT-7 albo VAT-7K).

Podatnicy rozliczający VAT miesięcznie przesyłają co miesiąc JPK_V7M, a podatnicy rozliczający VAT kwartalnie – JPK_V7K. Błędy w przekazanym pliku należy poprawić poprzez złożenie korekty. Korekta części ewidencyjnej niesie niestety za sobą ryzyko otrzymania grzywny.

Przesłanie nierzetelnej ewidencji, tj. niezgodnej ze stanem rzeczywistym, może być uznane za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Kwalifikacja zależy przede wszystkim od skali uchybień.

“Czynny żal” pozwala uniknąć grzywny za przekazanie nierzetelnie lub wadliwie sporządzonej ewidencji w JPK_VAT. Takie zawiadomienie składa podatnik lub osoba zajmująca się jego sprawami finansowymi.

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe

Zgodnie z art. 53 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930), dalej: kks, za wykroczenie skarbowe uznaje się:

  • czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia (w 2021 r. będzie to kwota odpowiadająca 5 x 2 800 zł = 14 000 zł);
  • czyn zabroniony, niezależnie od kwoty uszczuplonej należności, jeżeli wprost przewiduje to Kodeks karny skarbowy. (np. uporczywe naruszenie terminu w płatnościach podatku, niewykazanie należności celnych od eksportowanych towarów, podszywanie się za inny podmiot czy notoryczne wystawianie błędnych dowodów sprzedaży);
  • przypadek mniejszej wagi w odniesieniu do czynu co do zasady stypizowanego w ustawie jako przestępstwo. (np. za wykroczenie uznaje się będący przypadkiem mniejszej wagi czyn polegający na zaniedbaniu informacji podatkowej).

Art. 53 § 2 i 3 kks przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia (w 2021 r. 5 x 2 800 zł = 14 000 zł).

Wysokość kary:

  • przestępstwo skarbowe karane jest grzywną od 10 do 240 stawek dziennych (obecnie od 933,30 zł do 8 959 680 zł).
  • Za wykroczenie skarbowe grozi grzywna określana kwotowo. Wymierza ją sąd w postępowaniu sądowym albo uprawniony urzędnik skarbowy w postępowaniu mandatowym. Sąd może nałożyć grzywnę w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie od 280 zł do 56 000 zł).

Korekta JPK_VAT

O ile dokonanie korekty części deklaracyjnej w JPK_V7M lub JPK_V7K nie podlega odpowiedzialności karnej skarbowej (warunkiem jest spełnienie warunków określonych w art.61 Kodeksu karnego skarbowego), to dokonanie korekty części ewidencyjnej już tak.

“Czynny żal” składa sprawca czynu zabronionego, czyli osoba (fizyczna), która go popełniła. Zawiadomienie dotyczące uchybienia firmy – indywidualnego przedsiębiorcy, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – podpisuje osoba, która zajmuje się jej sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi. Traktuje się ją jak sprawcę.

“Czynny żal” składa zasadniczo – w zależności od formy prawnej przedsiębiorcy – osoba prowadząca działalność gospodarczą, członkowie zarządu czy wspólnicy spółek osobowych. Nie jest jednak wykluczona odpowiedzialność innej osoby, której powierzono sporządzanie rozliczeń i prowadzenie spraw podatkowo-księgowych, np. właściciela biura rachunkowego.

Warunkiem koniecznym pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej za złożenie nierzetelnej lub wadliwej ewidencji jest przypisanie winy umyślnej sprawcy lub osobie odpowiadającej jak sprawca.

Forma zawiadomienia

“Czynny żal” związany z korektą części ewidencyjnej w JPK_VAT należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w sprawach VAT.

Zawiadomienie można wnieść ustnie do protokołu, złożyć na piśmie albo przesłać w formie dokumentu elektronicznego. Warunkiem skutecznego złożenia e-zawiadomienia jest opatrzenie go jednym z wymaganych podpisów identyfikujących sprawcę: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Złożenie “czynnego żalu” on-line jest możliwe za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy.

Wzory “czynnego żalu” znajdą Państwo:
1) na stronie Poradnik Przedsiębiorcy wzór 1
2) biznes.gov.pl wzór 2

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *