Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Czym jest Fundusz Pracy?

Fundusz Pracy jest to państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister pracy i polityki społecznej. Gromadzi się w jego ramach środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pieniądze te przeznaczane są w szczególności na aktywizację osób bezrobotnych, czyli na:

 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • roboty publiczne
 • rozwój pośrednictwa zawodowego,
 • rozwój systemów informatycznych
 • badania rynku pracy.
 • prace interwencyjne,
 • szkolenie i przekwalifikowanie bezrobotnych

Oprócz tego ze środków gromadzonych na tym funduszu pokrywane są koszty związane ze specjalizacją i realizacją staży podyplomowych dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i położnych oraz innych związanych.

Kto finansuje i w jakiej kwocie składki na FP?

Składki na FP odprowadzane są przez pracodawców w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek. Fundusz pracy wynoszący 2,45% tak naprawdę dzieli się na dwie składowe:

 • składka na Fundusz Pracy – 1%,
 • składka na Fundusz Solidarnościowy – 1,45%.

Jakie jeszcze środki zasilają Fundusz Pracy?

 • dotacje z budżetu państwa,
 • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
 • odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Za kogo opłacane są składki na Fundusz Pracy?

Składki na Fundusz Pracy opłacane są przez pracodawców za osoby, które:

 • pozostają w stosunku pracy lub stosunku służbowym,
 • wykonują pracę nakładczą,
 • wykonują umowy agencyjne lub umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące, 
 • wykonują pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • pobierają stypendia sportowe,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny albo wynagrodzenie, które przysługuje w okresie świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego,
 • są żołnierzami zawodowymi lub funkcjonariuszami, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

Termin zapłaty składki na Fundusz Pracy

Wysokość należnej składki na Fundusz Pracy przedsiębiorca wykazuje w deklaracji ZUS DRA w bloku VII. w polu 01. Termin zapłaty składki na FP jest tożsamy z terminem opłaty składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników mają czas na zapłatę składki na FP do 10. dnia następnego miesiąca, natomiast pracodawcy do 15. dnia kolejnego miesiąca.

Kiedy nie trzeba opłacać składki na Fundusz Pracy?

Przedsiębiorcy w kilku przypadkach mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy. Są to:

 • pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego –przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie takiego pracownika do pracy,
 • osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, które ukończyły 50. rok życia, a przed rozpoczęciem pracy przez co najmniej 30 dni pozostawały w rejestrze bezrobotnych – okres zwolnienia wynosi tutaj 12 miesięcy,
 • osoby skierowane z urzędu pracy, które nie ukończyły 30 lat – przez 12 miesięcy,
 • kobiety, które ukończyły 55 lat, oraz mężczyzn powyżej 60. roku życia,
 • pracowników nieosiągających ze wszystkich posiadanych tytułów wynagrodzenia o wartości co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę obowiązującemu w danym roku,
 • zleceniobiorców, jeśli w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorcy nie zatrudniają ani jednego pracownika w ramach stosunku pracy.

Przykład 1
Pracownik jest zatrudniony w ramach stosunku pracy, z którego osiąga miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3 200 zł brutto. Ile wyniesie składka należna do zapłaty na FP za tego pracownika?
Podstawa składki na FP – 3 200 zł.
Wysokość składki na FP – 3 200 zł * 2,45% = 78,40 zł.

Pracodawca za omawianego pracownika ma obowiązek uiścić składkę na Fundusz Pracy w kwocie 78,40 zł.

Przykład 2
Pracownik w wieku 64 lat jest zatrudniony w ramach umowy o pracę za wynagrodzeniem miesięcznym wynoszącym 2 800 zł. Czy pracodawca ma obowiązek opłacania składki na FP za tego pracownika?

W związku z tym, że pracownik ukończył 60. rok życia, pracodawca jest zwolniony z naliczania i opłacania za niego składki na FP.

Przykład 3
Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na ¼ etatu, za którą osiąga wynagrodzenie miesięczne w kwocie 700 zł brutto. Oprócz umowy o pracę pracownik jest zatrudniony w ramach umowy zlecenie u innego podmiotu zatrudniającego. Z tytułu umowy zlecenie otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 750 zł brutto. Czy pracodawca ma obowiązek odprowadzania za pracownika składki na FP?

Nie, ponieważ wynagrodzenie pracownika ze wszystkich tytułów (umowy o pracę oraz umowy zlecenie) nie osiąga kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2021 r. wynosi 2800 zł.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *