Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli złożonym przez pracownika, a zatem zgoda lub jej brak ze strony pracodawcy na złożenie wypowiedzenia stosunku pracy nie wpływa na skuteczność oświadczenia woli.

Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy: „Umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)”.

W związku z powyższym odmowa przyjęcia pisma przez pracodawcę nie ma znaczenia prawnego i nie wstrzymuje biegu wypowiedzenia.

Co ważne, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego decydujące dla skuteczności wypowiedzenia jest nie rzeczywiste zapoznanie się z treścią dokumentu przez pracodawcę, ale sam fakt, że powstała do tego okazja.

W jakiej formie możemy złożyć wypowiedzenie?

Kodeks pracy przewiduje, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno mieć bezwzględnie formę pisemną, jednak zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, które także stosuje się do wypowiedzenia, forma pisemna nie jest zastrzeżona rygorem nieważności.

Aby potwierdzić, że pracodawca miał realną możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia możemy wysłać je pocztą poleconą (z potwierdzeniem odbioru).

Także, wypowiedzenie złożone w formie ustnej również będzie skuteczne. Jednakże, gdy przypuszczamy, że pracodawca może utrudniać nam złożenie wypowiedzenia dobrze jest zapewnić sobie obecność świadka. W razie postępowania sądowego świadek może potwierdzić fakt złożenia wypowiedzenia.

Ponadto, pracownik może wypowiedzieć umowę telefonicznie lub też przesyłając informację za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu czy też SMS-a. Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lutego 2012 r. (sygn. akt II PK 204/09), o złożeniu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę należy mówić nie tylko wtedy, gdy pismo zawierające to zawiadomienie zostało wręczone drugiej stronie osobiście (doszło do jego rąk), ale również wtedy, gdy nie zostało mu fizycznie wręczone, ale dotarło w taki sposób, że druga strona miała realną (a nie hipotetyczną) możliwość zapoznania się z jego treścią.

Forma złożenia wypowiedzenia jest skuteczna gdy dotarło ono do pracodawcy w sposób tworzący mu możliwość do zapoznania się z treścią pisma. 

 

 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polityka prywatności